PowerPoint Presentation
API Innovation
v Providing a clean, extensible
programming model
v XmlReader: Stream-level pull-
model parser
v XmlWriter: Well-formed writer
v XmlNavigator: XML Cursor
(XPath, perf)
v XmlDataDocument: data-friendly
DOM
v Adopt to native data model
v OpenXML: XML rowset provider