PowerPoint Presentation
Standards Leadership
v W3C Activities by Domain
Architecture
v Schema
v XML Query
v XML
v DOM
v XML Protocol (SOAP)
Technology & Society
v XML Signature
User Interface
v XSL (XPath)